Home Alabama Department of Environmental Management
Skip Navigation Links
Lower High Falls, Talladega Forest - Bill Wilson
Language Assistance Services

Attention: If you speak another language, language assistance services are available to you in your language. Please email the Department at civilrightsassistance@adem.alabama.gov and identify the assistance you need in your language and we will assist you.

주의 : 다른 언어를 사용하는 경우, 언어 지원 서비스를 귀하의 언어로 사용할 수 있습니다. 해당 부서에 civilrightsassistance@adem.alabama.gov 로 이메일을 보내고 귀하가 필요로하는 도움을 귀하의 언어로 확인해 주시면 도와 드리겠습니다.

Chú ý: Nếu bạn nói một ngôn ngữ khác, các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ có sẵn cho bạn trong ngôn ngữ của bạn. Xin vui lòng gửi email cho Bộ tại civilrightsassistance@adem.alabama.gov và xác định sự hỗ trợ bạn cần bằng ngôn ngữ của bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn.

Atención: si habla otro idioma, los servicios de asistencia lingüística están disponibles en su idioma. Por favor envíe un correo electrónico al Departamento en civilrightsassistance@adem.alabama.gov e identifique la asistencia que necesita en su idioma y nosotros le ayudaremos.